POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) best-agri.com, e-mail: info@best-agri.com, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Portalu Best-Agri.

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu: Użytkownika w rozumieniu Regulaminu lub każdego internautę odwiedzającego Portal.

II. Dane osobowe.

§ 3

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Portalu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.

2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Wykonawcę, w szczególności podmiotom świadczącym usługę hostingu Portalu na rzecz Wykonawcy.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 9

1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności dostosowania treści witrnyy do użytkownika.

§ 10

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 13

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 14

Użytkownik nie ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 15

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 16

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@best-agri.com.

2. Polityka znajduje się na stronie www.best-agri.com/privacy oraz w siedzibie Wykonawcy.