Restrukturyzacja małych gospodarstw

Nawet 60 000 złotych można uzyskać jako pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O tego typu pomoc finansową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające gospodarstwo rolne na terytorium Polski. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 000 EUR. Ustala się ją na podstawie danych o rozmiarze działalności rolniczej, pod uwagę brana jest struktura upraw, stan pogłowia zwierząt oraz współczynniki odnoszące się do poszczególnych aktywności jak i grup działalności rolniczych (są to tzw. współczynniki SO). Współczynniki te wyznaczane są regionalnie, a przy ich obliczaniu uwględnia się wielkość produkcji produktów głównych, czyli mięsa, mleka, jaj oraz produktów ubocznych, czyli cieląt, wełny czy pierza. Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa znajdziesz na tej stronie.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu  dla rolników w pełnym zakresie (jako rolnik lub małżonek rolnika) przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a także nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Pomoc przyznawana jest tym, którzy są zdecydowani przeprowadzić zmiany w swoim gospodarstwie, dzięki którym zwiększy się jego rentowność i konkurencyjność.

Kiedy i gdzie składać wnioski o przyznanie pomocy?

Wnioski należy składać od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku we właściwym terytorialnie oddziale regionalnym  Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub wysłać listem poleconym. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone w terminie, a decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski będą oceniane szczególnie pod względem:

  1. Docelowej wielkości gospodarstwa,
  2. Kwalifikacji zawodowych wnioskującego,
  3. Rodzaju planowanej produkcji
  4. Wieku wnioskodawcy.

Wypłata środków i sprawozdanie

Pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach. Na początku będzie to 80% środków. Pozostałe 20% zostanie wypłacone po zrealizowaniu projektu opisanego w biznesplanie, na co rolnik będzie miał 3 lata. W ciągu tych 36 miesięcy wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć do  minimum 10 000 EUR oraz o minimum 20% w porównaniu do wielkości w momencie otrzymania pomocy.

Photo: Infomastern via Foter.com / CC BY-SAWybrane ogłoszenia