Dopłaty do ubezpieczeń upraw lub zwierząt

Rolnicy, ubezpieczając uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie, otrzymują dopłaty do składek z budżetu państwa. Gwarantuje to ustawa z 7 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 792 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami, dopłaty stosuje się do kosztów ubezpieczenia produkcji roślinnej – do upraw zbóż, kukurydzy, tytoniu, rzepaku, chmielu, warzyw, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, truskawek, buraków cukrowych i roślin strączkowych). Produkcję roślinną należy ubezpieczyć od skutków powodzi, deszczu nawalnego i gradu, od huraganu, pioruna, osunięcia się ziemi, lawiny, suszy, złych skutków przezimowania lub od skutków przymrozków wiosennych.

Dopłaty stosowane są również do kosztów ubezpieczenia produkcji zwierzęcej – bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń. Ubezpieczenie chronić powinno od skutków huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, osunięcia się ziemi, lawiny lub uboju z konieczności.

Wspomniana wyżej ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rolników, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, nakłada obowiązek ubezpieczenia minimum 50% powierzchni upraw rolnych wymienionych wcześniej. Rolnicy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku muszą wnosić specjalną opłatę. Jej wysokość to 2 euro od każdego hektara. Do przeliczenia tej kwoty na złotówki stosuje się średni kurs EUR/PLN ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, tabela nr 1 w roku kontroli. Opłatę wnosi  się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Wysokość dopłat została określona przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku (Dz.U. poz. 1937) i wynosi 65% składki do 1 ha upraw i 65% składki do jednego zwierzęcia gospodarskiego.

Photo: Foter.comWybrane ogłoszenia