Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozarolniczej, na terenach wiejskich

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozarolniczej, cały czas są do zdobycia. Nabór wniosków o przyznanie środków na nową działalność pozarolniczą na terenach wiejskich przeprowadzany jest od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku. Nie zwlekaj – 100 000 zł pozwoli Ci rozpocząć nowy etap w życiu.

Dla kogo te pieniądze?

O wsparcie może ubiegać się rolnik, jego małżonek lub inny członek gospodarstwa domowego rolnika, który podlega rolniczym ubezpieczeniom społecznym co najmniej od 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pomocowych.

O pomoc mogą starać się również ci, którzy trwale przekazali swoje małe gospodarstwo innemu rolnikowi.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie

 1. Wnioskodawca-beneficjent przynajmniej od 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie może być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, Krajowego Rejestru Sądowego KRS lub nie może prowadzić szkoły lub innej placówki publicznej, wpisanej do ewidencji prowadzonej przez samorząd terytorialny.
 2. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca-beneficjent może mieć wielkość ekonomiczną maksymalnie 15 000 EUR oraz musi być położone na terenie gminy wiejskiej, miejskiej lub miejsko-wiejskiej o liczbie mieszkańców nie większej niż 5 tysięcy.
 3. W bieżącym roku lub w roku poprzednim przyznano wnioskodawcy-beneficjentowi jednolitą płatność obszarową w ramach wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych, które wchodzą w skład tego gospodarstwa.

Zasady przyznawania punktów premiowych

 1. Jeśli wnioskodawca, w dniu składania wniosku, nie przekroczył 40. roku życia – 3 punkty.
 2. Jeżeli wnioskodawca trwale przekazał swoje gospodarstwo innemu rolnikowi – 2 punkty.
 3. Innowacyjny pomysł na terenie macierzystej gminy – 2 punkty.
 4. Działalność będzie realizowana na terenie gminy o wysokim stopniu bezrobocia w województwie – 0-2 punkty.
 5. Działalność, która oprócz miejsca pracy dla wnioskodawcy-beneficjenta, pozwoli na stworzenie dodatkowych miejsc pracy – 3-4 punkty.
 6. Działalność, do której wnioskodawca-beneficjent posiada kwalifikacje zawodowe (pozarolnicze) – 1 punkt.

Powinności beneficjenta

W ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu środków, beneficjent winien:

 1. Rozpocząć realizację biznesplanu.
 2. Zarejestrować działalność gospodarczą w odpowiednim rejestrze.
 3. Zgłosić zmianę statusu w systemie ubezpieczeń społecznych, poprzez zaprzestanie podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dla rolników.
 1. Terminowo złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty pomocy. 80% kwoty zostanie wypłacona po spełnieniu powyższych obowiązków, a pozostałe 20% po zrealizowaniu biznesplanu

Komplet dokumentów aplikacyjnych znajdziesz na stronie – http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020

Photo: <a href=”http://foter.com/re/85843e”>Foter.com</a>Wybrane ogłoszenia